Հայոց լեզվի շտեմարան

Շտեմարան 1, Բաժին 1, Մաս 1

1)

 1. Ամենաէական, քրիստոնեություն, ելևէջ, ինչևէ
 2. Հնէաբան, պատնեշ, չէինք, առէջաթել
 3. Եղերերգ, ափեափ, լուսնէջք, լայնէկրան
 4. Դողէրոցք, Հրազդանհէկ, չէի, անէ

2)

 1. Անեզր, խուռներամ, երբևէ, նախօրե
 2. Նրբերշիկ, լայնեզր, լուսերես, անէացում
 3. Բազմերանգ, օրըստօրե, հրեշ, դողէրոցք
 4. Ինչևիցե, եղերերգ, գեղուղեշ, աներկբա

3)

 1. Հնօրյա, փայտոջիլ, միջօրեական, քառորդ
 2. Նախօորք, աշխարհազոր, ազգօգուտ, գիշերօթիկ
 3. Հանապազօր, առօրյա, անօրինություն, ոսկեզօծ
 4. Առօրեական, աշխարհազոր, հօգուտ, հօդս ցնդել

4)

 1. Մեղմորեն, մեղմօրոր, միջօրեական, քառորդ
 2. Նախօրոք, աշխարհազոր, ազգօգուտ, գիշերօթիկ
 3. Հանապազորդ, անօթևան, թախծօրոր, ականջօղ
 4. Ապօրինի, նախօրե, վաղօրորք, հանրօգուտ

5)

 1. Արագոտն, պնդօղակ, հոտնկայս, հրանոթ
 2. Քնքշօրոր, հնգօրյակ, վաղորդայն, նրբորեն
 3. Հանրօգուտ, անորակ, հատորյակ, հանապազօր
 4. Հանապազորդ, եռոտանի, կրծոսկր, լացուկոծ

6)

 1. Խոչընդոտ, անընտել, ակնթարթ, մթնկա
 2. Կորնթարդ, որոտընդոստ, առընթեր, սրընթաց
 3. Օրըստորե, հյուրընկալ, գահընկեց, անընդմեջ
 4. Ինքնըստինքյան, լուսնկա, ճեպընթաց, մերթընդմերթ

Տնային աշխատանք Բաղաձայնների ուղղագրություն

Բ–Պ–Փ, Գ–Կ–Ք, Դ–Տ–Թ

Վարժություն Արտագրե՛լ՝ ըստանհրաժեշտության լրացնելով բ, պկամ փ։

Գաբրիել, սփրթնել, սպրդել, դարպաս, դարբին, շամփուր, երբ, իբրև, խաբել, խարխափել, Հակոբ, համբերել, ջրարբի, համբույր, փրփուր, հապճեպ, հափշտակել, հարբել, նուրբ, շաբաթ, որբ, Սերոբ,ապշել, սուրբ, սրբել, հղպանալ, ուրբաթ, Քերոբ, թփրտալ, աղբանոց, ցայտաղբյուր, եղբայր, ողբ։

Վարժություն Արտագրե՛լ՝ ըստանհրաժեշտության լրացնելով գ, կկամ ք։

Անկամ, ավագ, կողպեկ, գոգ, երգ, զուգել, թագավոր, վարակել, թարգմանել, կարագ, կարգ, հագնել, հանքափոր, հոգնել, հոգի, հոգնակի, ձագ, ձիգ, տարերգ, ճիգ, ճրաք, մարագ, մարքարե, մարգարիտ, փեղկ, տրտմաշուք., փողկ, նորոգել, շոգ, ոգի, բազրիկ, պատարաք, պարգև, սուգ, արտասուք., փակցնել, թաքցնել, ուրաք, օգնել, Օկսեն, վարուցանք, քսուկ, օգուտ։

Վարժություն Արտագրե՛լ՝ ըստանհրաժեշտության լրացնելով դ, տկամ թ։

Աղոթք, արդար, արդեն, արդյոք, արդյունք, թփուտ, արդուկ, բարդ, բերդ, բուրդ, դադար, դրդել, երթիկ, երդում, զարդ, լաջվարթ, զվարթ, լերդանալ, լյարդ, խնդիր, խորդուբորդ, թուղթ, կարդալ, կենդանի, հաղորդել, պատգարակ, մարդ, նյարդ, սթափվել, թաթերական, Նվարդ, որդ (ճիճու), որթ (խաղողի վազ), որդի, վարդ, Վարդան, վարդապետ, շքերթ, Վարդգես, վրթովել, օդ, օրիորդ, գնորդ, ժողովուրդ, խրթվիլակ, ընդամենը, ընդհակառակը, փարթամ, ընդհանուր, ընդունակ, ընդունել, ընդարմանալ։

Ձ–Ծ–Ց, Ջ–Ճ–Չ

Վարժություն Արտագրե՛լ՝ ըստանհրաժեշտության լրացնելով ձ, ծկամ ց։

Արձակուրդ, ասացվածք, ընդարձակ, ատաղձագործ, գլուխկոնծի, համարձակ, բարձ, բարձել, թխվածք, բարձր, խծկել, առանցք, դաղձ, դարձ, կցկտուր, դեղձ, դեղձանիկ, հանդիպակաց, դերձակ, դերձան, խուրց, ձվածեղ, հանդերձ, հինավուրց, լպրծուն, հարձակվել, համբարձվել, Համբարձում, փայծաղ, որձ, վարձ, ուրց, փորձ, օձ, օձիք։

Վարժություն Արտագրե՛լ՝ ըստանհրաժեշտության լրացնելով ջ, ճկամ չ։

Աղջիկ, ամբողջ, թարթիչ, աջ, ծխամորճ, առաջ, աճպարար, գոճի, խոճկոր, առաջին, կոճկել, առաջնորդ, արջ, զիջել, թռչել, թրջել, իջնել, կարկաչել, մեջ, միջև, մեջք, ողջ, մուրճ, ողջույն, մահճակալ, առողջ, ոճիլ, կաչաղակ, վերջ։

Ղ–Խ, Ր–Ռ

Վարժություն Արտագրե՛լ՝ ըստանհրաժեշտության լրացնելով ղ կամխ։

Աղբյուր, աղջիկ, խրոխտ, աղտ (կեղտ), ախտ (հիվանդություն), հախճապակի, աղքատ, բոխկ, տաղտակ, գաղթ, դաղձ, կմախք, դեղձ, դեղձանիկ, եղբայր, զեղչ, թուղթ, կեխտ, կողպեք, կողք, հաղթել, տախտկալի, հղկել, ճեխք, կխտար, մաղթել, մեղք, մխկտալ, շաղկապ, շխթա, թուխպ, ողբ, ողջ, ոխկույզ, ցողաթաթախ, պխտոր, ուղտ (սապատավոր կենդանի), ուխտ (երդում, դաշինք), փեղկ, ծղնի, փոխք, քաղցր, սանդուխք, ծխնելույզ, փախչել, սեղմել։

Վարժություն Արտագրե՛լ՝ ըստանհրաժեշտության լրացնելով ր կամռ։

Վառվռուն, ախորժակ, բարբառ, խռխռալ, գանգուր, կենսաթրթիռ, թրթուր, կարկառել, երկնակառկառ, սարսուռ, ճանկռել, դռդռալ, կռճիկ, արժանի, ճռճռալ, առհամարհել, գրգիռ, խրճիթ, կրծել, խոշոր, խոժոռ, թռվռալ, խրթխրթալ, ծռմռել, փրփռալ, փռփրել, փորփրել, քրքրել։

Բ–Պ–Փ, Գ–Կ–Ք, Դ–Տ–Թ

Վարժություն Արտագրե՛լ՝ ըստանհրաժեշտության լրացնելով բ, պկամ փ։

Գաբրիել, սփրթնել, սպրդել, դարպաս, դարբին, շամփուր, երբ, իբրև, խաբել, խարխափել, Հակոբ, համբերել, ջրարբի, համբույր, փրփուր, հապճեպ, հափշտակել, հարբել, նուրբ, շաբաթ, որբ, Սերոբ,ապշել, սուրբ, սրբել, հղպանալ, ուրբաթ, Քերոբ, թփրտալ, աղբանոց, ցայտաղբյուր, եղբայր, ողբ։

Վարժություն Արտագրե՛լ՝ ըստանհրաժեշտության լրացնելով գ, կկամ ք։

Անկամ, ավագ, կողպեկ, գոգ, երգ, զուգել, թագավոր, վարակել, թարգմանել, կարագ, կարգ, հագնել, հանքափոր, հոգնել, հոգի, հոգնակի, ձագ, ձիգ, տարերգ, ճիգ, ճրաք, մարագ, մարքարե, մարգարիտ, փեղկ, տրտմաշուք., փողկ, նորոգել, շոգ, ոգի, բազրիկ, պատարաք, պարգև, սուգ, արտասուք., փակցնել, թաքցնել, ուրաք, օգնել, Օկսեն, վարուցանք, քսուկ, օգուտ։

Վարժություն Արտագրե՛լ՝ ըստանհրաժեշտության լրացնելով դ, տկամ թ։

Աղոթք, արդար, արդեն, արդյոք, արդյունք, թփուտ, արդուկ, բարդ, բերդ, բուրդ, դադար, դրդել, երթիկ, երդում, զարդ, լաջվարթ, զվարթ, լերդանալ, լյարդ, խնդիր, խորդուբորդ, թուղթ, կարդալ, կենդանի, հաղորդել, պատգարակ, մարդ, նյարդ, սթափվել, թաթերական, Նվարդ, որդ (ճիճու), որթ (խաղողի վազ), որդի, վարդ, Վարդան, վարդապետ, շքերթ, Վարդգես, վրթովել, օդ, օրիորդ, գնորդ, ժողովուրդ, խրթվիլակ, ընդամենը, ընդհակառակը, փարթամ, ընդհանուր, ընդունակ, ընդունել, ընդարմանալ։

Ձ–Ծ–Ց, Ջ–Ճ–Չ

Վարժություն Արտագրե՛լ՝ ըստանհրաժեշտության լրացնելով ձ, ծկամ ց։

Արձակուրդ, ասացվածք, ընդարձակ, ատաղձագործ, գլուխկոնծի, համարձակ, բարձ, բարձել, թխվածք, բարձր, խծկել, առանցք, դաղձ, դարձ, կցկտուր, դեղձ, դեղձանիկ, հանդիպակաց, դերձակ, դերձան, խուրց, ձվածեղ, հանդերձ, հինավուրց, լպրծուն, հարձակվել, համբարձվել, Համբարձում, փայծաղ, որձ, վարձ, ուրց, փորձ, օձ, օձիք։

Վարժություն Արտագրե՛լ՝ ըստանհրաժեշտության լրացնելով ջ, ճկամ չ։

Աղջիկ, ամբողջ, թարթիչ, աջ, ծխամորճ, առաջ, աճպարար, գոճի, խոճկոր, առաջին, կոճկել, առաջնորդ, արջ, զիջել, թռչել, թրջել, իջնել, կարկաչել, մեջ, միջև, մեջք, ողջ, մուրճ, ողջույն, մահճակալ, առողջ, ոճիլ, կաչաղակ, վերջ։

Ղ–Խ, Ր–Ռ

Վարժություն Արտագրե՛լ՝ ըստանհրաժեշտության լրացնելով ղ կամխ։

Աղբյուր, աղջիկ, խրոխտ, աղտ (կեղտ), ախտ (հիվանդություն), հախճապակի, աղքատ, բոխկ, տաղտակ, գաղթ, դաղձ, կմախք, դեղձ, դեղձանիկ, եղբայր, զեղչ, թուղթ, կեխտ, կողպեք, կողք, հաղթել, տախտկալի, հղկել, ճեխք, կխտար, մաղթել, մեղք, մխկտալ, շաղկապ, շխթա, թուխպ, ողբ, ողջ, ոխկույզ, ցողաթաթախ, պխտոր, ուղտ (սապատավոր կենդանի), ուխտ (երդում, դաշինք), փեղկ, ծղնի, փոխք, քաղցր, սանդուխք, ծխնելույզ, փախչել, սեղմել։

Վարժություն Արտագրե՛լ՝ ըստանհրաժեշտության լրացնելով ր կամռ։

Վառվռուն, ախորժակ, բարբառ, խռխռալ, գանգուր, կենսաթրթիռ, թրթուր, կարկառել, երկնակառկառ, սարսուռ, ճանկռել, դռդռալ, կռճիկ, արժանի, ճռճռալ, առհամարհել, գրգիռ, խրճիթ, կրծել, խոշոր, խոժոռ, թռվռալ, խրթխրթալ, ծռմռել, փրփռալ, փռփրել, փորփրել, քրքրել։

Գրիգոր Զոհրապ

Գրիգոր Զոհրապի պատմվածքները ունեն շատ կոնկրետ ասելիք։ Նա գրում է կյանքից վերցված թեմաների շուրջ, որոնք հիմա էլ շատ արդի են։

Օրինակ <<Զաբուղոն>> պատմվածքում գլխավոր հերոսուհին դավաճանում է իր բանտում գտնվող ընկերոջը, որովհետև նա ցանկանում էր, որ բոլորը տեսնեն և իմանան, որ նա ընկեր ունի։ Նա ցանկանում էր, որ բոլորը տեսնեն և իմանան, որ նա երջանիկ է և ունի կյանքի ընկեր։ Հիմա էլ են շատ այդպիսի մարդիկ։ Աղջիկները սոցիալական ցանցերում հայտարարում են, որ ընկեր ունեն, տեղադրում են նկարներ։ Ընկերությունը հիմա ավելի շատ կրում է ձևական բնույթ քան թէ սեր։

<<Ճիտին պարտքը>> պատմվածքում գլխավոր հերոսը անչափահաս աղջիկների հայր էր, ում կինը մահացել էր և նա չէր կարողանում պահել իր ընտանիքը։ Անճարահատությունից նա իրեն կամրջից ցած գցեց, այդպիսով ազատելով իրեն երեխաների հանդեպ պատասխանատվությունից։ Ներկայումս նույնպես շատ կան այդպիսի դեպքեր, օրինակ միայնակ մայրերը իրենց երեխաներին մանկատուն են հանձնում։ Իսկ շատ ծնողներ իրենց երեխաներին ուշադրություն չեն դարձնում, թողում են <<բախտի հույսին>>։ Ծնողները պետք է գիտակցեն, որ երեխա ունենալու պահից սկսած իրենք արդեն պատասխանատու են ոչ միայն իրենց, այլ նաև իրենց երեխաների համար։

The Traditional Chinese Tea Ceremony

Tips for a Perfect Chinese Tea Ceremony

The Asian cultures are perfectionists by definition so when performing a tea ceremony everything needs to be perfect. For each tea ceremony starts with preparing in advance the right atmosphere, the necessary tools and especially taking time to prepare your soul for the entire ritual.

When performing a traditional Chinese tea ceremony there are six important aspects to be taken into account before actually performing it.

# 1 Attitude means everything. Chinese people believe that one’s state of mind or attitude can be passed really easily to the others. That is why before actually performing the tea ceremony one needs to relax first, think about positive aspects of life and be at peace with himself or herself and with the entire Universe. The entire tea ceremony needs to be done in a calm and relaxed manner to truly create a peaceful and unique Chinese tea ceremony.

#2 Tea selection is highly important. An oolong tea variety is usually being used for the traditional tea ceremony and sometimes, more rarely, pu-erh can also be used. For the Gongfu tea ceremony green tea is usually avoided. But that isn’t all. The tea variety must be carefully selected in advance taking into account both physical and spiritual characteristics. Physical characteristics refer to fragrance, taste and shape while the spiritual ones refer to the tea’s history, name and origin.

#3 Water selection needs special attention. A perfect tea needs to be prepared with the perfect water. The best quality tea leaves prepared with inappropriate water give a bad taste to the tea. For the traditional Chinese tea ceremony only the purest and cleanest water is used to ensure not only a perfect tasting beverage, but also a tribute of respect and admiration to mother nature.

#4 Necessary tools. You cannot prepare the perfect tea without the right tools. For the tea ceremony the perfect teaware is needed to ensure the right brewing and the magical atmosphere of the entire ceremony. The items must be both practical and aesthetical, the perfect ying-yang combination. The mandatory tools are a Yixing teapot or a porcelain teapot, a tea pitcher or chahai, a brewing tray, a teaspoon, usually three small cups and a tea strainer.

#5 Don’t forget the ambiance. A peaceful and calm ceremony needs a comfortable, quiet and clean room. Chinese usually use artwork and beautiful items to enhance the overall atmosphere and to make their guests feel relaxed and fully enjoy the entire ritual.

#6 The technique needs to be perfect. The perfect tea and atmosphere aren’t perfect without a technique to match them. The manner of serving should be relaxed and graceful reflected mostly through hand movements, facial expressions and the traditional ceremonial clothing.

Are parents the best teachers?

Would you agree or not that parents are the best people to teach their kids. Your answer should be supported with reasons and examples.

A well known fact indicates the notion of education being the first by importance in our life. In today’s reality people may be bound to the concern that parents are skilled enough to give education to their children. However, others believe that professionals like teachers are the best option for teaching children as they are more in it. Though the first statement may has its beneficial aspects I still firmly stay on the side of the idea that parents are not the best teachers.

 

Nowadays teachers are the fuel of our environment. They lie in the roots of this system as they teach the next generation which stands for the engine of this system. Consequently they stand this position as they have qualified education in the sphere of teaching and physiology also whit accumulated experience of communicating with children which generates various of different strategies and approaches. They spread their knowledge of their fields with the skills required for teaching. Hence, this is mainly why teachers are best teachers.

 

Another reason why I agree with the above statement is that I strongly believe that communication between children in the class atmosphere is one of the most important part of education. Otherwise speaking children should be familiar with the atmosphere of a class as much as they can experience competition, know how to share their ideas without hesitation and gain self-confident. In other words, children can not improve their social skills while they have education at home.

 

In general although some people may disagree, my subjective judgment follows the perspective that it is not fair to keep your child at home while his or her friends are going to school and having new friends. For instance, when a child becomes a teenager, he or she wants to spend time with his or her friends, share feelings etc. If the child is not going to the school, he or she will not have so many friends so it is hard to do things like that I mentioned. This puts a big pressure on the child and cause him or her feeling alone.

What are the characteristics of a good teacher?

In our modern society teachers take a very important and valuable part of our life. The dictionary’s definition of a good teacher is a person whose occupation is teaching others, especially children. Teachers must be friendly, sociable, organized, creative and also reliable. Not anyoneIn our modern society teachers take a very important and valuable part of our life. The dictionary’s definition of a good teacher is a person whose occupation is teaching others, especially children. Teachers must be friendly, sociable, organized, creative and also reliable. Not anyone caIn our modern society teachers take a very important and valuable part of our life. The dictionary’s definition of a good teacher is a person whose occupation is teaching others, especially children. Teachers must be friendly, sociable, organized, creative and also reliable. Not anyone can be a good teacher because it is badly paid work for the work they do, which is very bad. For that people prefer to be tutor than school teacher.Below I will explain some characteristics of a good teacher. \nFirst, my favorite characteristic of a good teacher is friendliness and having a good sense of humor, that make a lesson very interesting. I have few teachers who have this personality type and it is fun to learn with them. I have met a lot of teachers and each of them had their own and unique way of teaching. However, when a teacher is friendly and funny he can give more practical and less theoretical tasks because that’s the way we can learn a lot of valuable and important things from teachers. I like teachers who care about speaking and having conversations about lesson and they can assess students not by writing and reading only.\n Secondly my favorite teachers are people who are knowledgeable and requiring more from students. Usually that kind of teachers are very efficient and punctual. For example my history teacher is strict and not so friendly but he is the most helpful person I have ever seen whose lessons are really efficient . \nThirdly, I like that when teachers are creative, and have their unique ways to teach students. For example with playing games about that lesson, or when they organize debates in lessons. I remember when I was in grade three and started learning english for the first time, my teacher was very interesting for us because she was using fun games and activities to teach kids.\n In conclusion, I prefer to write the words of Komitas which address teachers and I want to add that teachers are most important people in our reality.“If children can’t understand your teaching then it is your fault because you did not understand his soul, you must dive into his own world and build up his capacities” . caIn our modern society teachers take a very important and valuable part of our life. The dictionary’s definition of a good teacher is a person whose occupation is teaching others, especially children. Teachers must be friendly, sociable, organized, creative and also reliable. Not anyone can be a good teacher because it is badly paid work for the work they do, which is very bad. For that people prefer to be tutor than school teacher.Below I will explain some characteristics of a good teacher.
First, my favorite characteristic of a good teacher is friendliness and having a good sense of humor, that make a lesson very interesting. I have few teachers who have this personality type and it is fun to learn with them. I have met a lot of teachers and each of them had their own and unique way of teaching. However, when a teacher is friendly and funny he can give more practical and less theoretical tasks because that’s the way we can learn a lot of valuable and important things from teachers. I like teachers who care about speaking and having conversations about lesson and they can assess students not by writing and reading only.
Secondly my favorite teachers are people who are knowledgeable and requiring more from students. Usually that kind of teachers are very efficient and punctual. For example my history teacher is strict and not so friendly but he is the most helpful person I have ever seen whose lessons are really efficient .
Thirdly, I like that when teachers are creative, and have their unique ways to teach students. For example with playing games about that lesson, or when they organize debates in lessons. I remember when I was in grade three and started learning english for the first time, my teacher was very interesting for us because she was using fun games and activities to teach kids.
In conclusion, I prefer to write the words of Komitas which address teachers and I want to add that teachers are most important people in our reality.“If children can’t understand your teaching then it is your fault because you did not understand his soul, you must dive into his own world and build up his capacities” .

The ugliest woman in the world Ted talk

8:50 – 10:00

Մարդիկ ինձ ասում էին․ <<Լի՛զ, խնդրում ենք, մի լավություն արա աշխարհին, ատրճանակը դիր գլխիդ և սպանիր քեզ>> ։

Մտածեք սրա մասին․ ի՞նչ կլիներ, եթե մարդիկ այս խոսքերը ձե՛զ ասեին, նույնիսկ անծանոթները:Ես իհարկե լիաթոք լաց էի լինում և պատրաստվում էի հակահարված տալ, բայց մի միտք ծագեց իմ գլխում. <<Ես կթողնեմ ամեն ինչ այնպես, ինչպես որ կա>>։

Ես սկսեցի գիտակցել, որ իմ կյանքը իմ ձեռքերում է։Ե ս կարող եմ այն դարձնել հիանալի և կարող եմ այն դարձնել ահավոր վատը:Ես կարող եմ լինել երախտապարտ: Պետք է լայն բացեմ աչքերս և հասկանամ, որ ինձ պետք է բնորոշի այն ինչ ես ունեմ: Իմ մի աչքը չի տեսնում, բայց չէ որ մյուսը տեսնում է։ Ես հաճախ եմ հիվանդանում,բայց հիանալի մազեր ունեմ:(Ծիծաղ)

(Ձայն դահլիճից) – Դա հաստատ:

Շնորհակալ եմ։Դուք, այս կողմում նստածներդ, ամենալավն եք:

(Ծիծաղ)

(Լիզին ծիծաղում է)

-Դուք կտրեցիք մտքիս թելը: Լավ…ինչի վրա էի կանգ առել:

-Մազերիդ (ձայներ դահլիճից)

-Մազերիս, մազերիս, իհարկե, շնորհակալություն, շնորհակալություն, շնորհակալ եմ:

Նվերը (Դոնալդ Ջ. Սիրս)

 

Նա դուրս էր նայում նկարազարդ պատուհանից տեղացող ձյանը, մինչ խտասկավառակից հնչում էր Բինգ Քրոսբիի “White Cristmas” երգը: Նոր զարդարված ծառը՝ իր լույսերով և փայլերով, ծառից կախված փայտե զինվորիկներով, գեղեցիկ էր ինչպես երբեք: «Սա իմ 14-րդ Սուրբ Ծնունդն է»,- մտածեց այն ժամանակ, երբ շրջվեց դեպի սեղանը և վերջացրեց մայրիկի նվերի՝ “Emeraude” օծանելիքի (ամեն տարի էլ նվիրում է) փաթեթավորումը: Հենց նա նվերը դրեց ծառի տակ, մայրիկը աշխատանքից տուն մտավ։ Նա անշարժ գույք է վաճառում և վերջերս բավականին շատ էր լինում դրսում:

-Բարև, Բրայն, տոնածառը շատ գեղեցիկ է, ի՜նչ օր է, կարո՞ղ ես մաքրել ոտքի ճանապարհը ձյունից:

-Իհարկե, մայրիկ,-ասաց նա՝ ոտքի կանգնելով բուխարու մոտ թափթփված իրերի միջից:

-Մայրիկ,- ասաց՝ հագնելով բաճկոնը,- չգիտեմ ինչու, այս տարի այդքան էլ տրամադրված չեմ Սուրբ Ծնունդ նշելու, ես գիտեմ, որ ընդամենը երկու օր է մնացել, բայց չեմ կարողանում տրամադրվել:

– Այո, ես գիտեմ, անուշիկս: Կարող ես աղբը դուրս տանել:

Ճանկելով ոչ լավ կապված աղբի տոպրակը`Բրայնը դուրս եկավ ցուրտ երեկոյին: Նա մուտքի մոտից աղբի տոպրակը նետեց բաց աղբամանի մեջ և վերցրեց բահը:

Երբ ձյունն էր մաքրում, չէր կարողանում չմտածել, թե նախկինում որքան մեծ հաճույք էր ստանում  սուրբծննդյան տոներից: Ե՛վ լույսերը, և՛ երգերը, և՛ նվերները շատ ավելի ուրախություն էին պատճառում: Հիմա ամեն ինչ լավ է, բայց այդ զգացողությունը ուղղակի նույնը չէ, այն կախարդանքը, որ  սուրբծննդյան տոները բերում էին, հիմա պարզապես այլևս չի գալիս: Հավանաբար, դա այն պատճառով է, որ հայրիկը այլևս իր հետ չէ, մտածում էր նա ՝ բահով խզխզացնելով ոտքի ճանապարհի սառույցը: Նա ութ տարեկանից՝ ինչ ծնողները բաժանվել են, ունեցել է «հանգստյան օրերի հայր» և Սուրբ Ծնունդները անցել են օրվա կեսը հայրիկի հետ, կեսը՝ մայրիկի:

«Երևի հենց դրա համար ես այլևս չեմ կարողանում տրամադրվել,- ասաց նա ինքն իրեն,- կամ երևի հայրիկը ճիշտ էր, որ Սուրբ Ծնունդը երեխաների համար է: Մեծանալով դու պարզում ես, որ Սուրբ Ծնունդը իրականում մեկ այլ օր է: «Փոքր երեխանների համար հաճելի է, բայց երբ մեծանում ես, նա չունի այն հաճույքը, ինչ այն ժամանակ», այսպես էր հայրիկը պատասխանել նրան անցյալ տարի, երբ հարցրել էր, թե ինչու նա սիրով չի սպասում Սուրբ Ծնունդին։

«Ես կարծում եմ, որ չափազանց մեծ եմ Ձմեռ պապիկի, սահնակ քշելու և նման բաների համար»: Դա էր Բրայնի եզրակացությունը այն ժամանակ, երբ նա խրեց բահը նոր հավաքած ձյան կույտի մեջ, թափ տվեց իր կիսաճտքավոր կոշիկները և մտավ ներս։ Վերարկուն էր հանում, երբ մայրը ձայն տվեց.

-Բրայն, լվացվի՛ր, անուշիկս։ Քեռի Ջիմը գալու է ճաշին։

Բրայնը փնթփնթաց և գնաց լոգարան։ Քեռի Ջիմը վատ մարդ չէր։ Բայց նա մի տեսակ ձանձրալի էր և քիչ էր խոսում։ Այնպես չէ, որ Բրայնը ատում էր քեռուն, պարզապես նա սովորական մարդ էր, «ոչ ոք յուրահատուկ կամ հետաքրքիր չէ», և Բրայնը ոգևորված չէր նրա հետ լինելու մտքից։ Այն ժամանակ, երբ լվացվում էր, ինքն իրեն դատապարտեց երեկոն քեռի Ջիմի հետ անցկացնելուն։

-Շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ ,-Բրայնի դուռը բացելով՝ ասաց Ջիմը։

-Այո, իհարկե,- պատասխանեց Բրայնը անտարբերությամբ։

-Տունը շատ գեղեցիկ տեսք ունի, դուք հիանալի գործ եք արել։ Ձմեռ պապը անշուշտ այստեղ կանգ կառնի,-վստահեցրեց Ջիմը։

«Վախենում եմ, որ ես չեմ կարողանա դիմանալ այս մարդուն մի ամբողջ երեկո, եթե նա այսպես շարունակի», մտածում էր Բրայնը, երբ վերցրեց քեռու վերարկուն։

Ջիմ,- սկսեց Բրայնի մայրը,- կտանե՞ս նրան՝ քաղաքի զարդարանքները տեսնելու։ Հարկավոր է, որ զգա տոնի ոգին։

-Ո՛չ, մայրիկ, ամեն ինչ կարգին է,- պատասխանեց Բրայնը։ Ամբողջ օրը քեռու հետ անցկացնելու միտքը նրան հիվանդացնում էր։

-Իհարկե, անհոգ եղիր,- պատասխանեց Ջիմը։ Ես, միևնույն է, պետք է մի քանի ուշացած գնումներ կատարեմ։

-Ոչ, իսկապես ամեն ինչ լավ է, խնդրեց Բրայնը։ Բայց նրա ջանքերը ապարդյուն էին։ Վերջին բանը, որ Ջիմն ասաց այդ գիշեր հեռանալիս, հետևալյն էր.

-Կհանդիպենք վաղը՝ առավոտյան, Բրայն։ Ես քեզ կվերցնեմ ժամը տասին։

Բրայնը համակերպվեց այն փաստի հետ, որ ինքը անշուշտ անցկացնելու է իր օրը քեռու հետ՝ փորձելով «զգալ Սուրբ Ծնունդի ոգին»։ Այդ գիշեր՝ անկողնում պառկած, նա նայում էր ձյան վերմակին, որը ծածկել էր մարգագետինը։ Աստղերը շողում էին, և հարևանների տների լույսերը ծիածանի գույներ էին առկայծում։ Նրանց ծխնելույզներից ծուխը նրբորեն դուրս էր գալիս դեպի երկինք։ Դա իսկական Սուրբ Ծննդյան օրվա բացիկի տեսարան էր։ Մայրը, երբ անցնում էր այդտեղով, գլուխը մտցրեց սենյակ և նկատեց ձմեռային այդ տեսարանը։

-Իսկական Սուրբ Ծնունդ է, չէ՞,- ասաց նա։

-Իհարկե,- Բրայնը արձագանքեց և գլուխը թաղեց բարձի մեջ։ Երբ մայրը գնացել էր, նա փակեց աչքերը, խորը շնչեց և ցածրաձայն լաց եղավ։

Ջիմը հայտնվեց հաջորդ առավոտյան՝ ուղիղ տասին, և Բրայնի հետ գնացին քաղաք։

-Այսպիսով, դու չես կարողանում տրամադրվել  սուրբծննդյան տոներին, հա՞, Բրայն , – հարցրեց Ջիմը։

-Ոչ, իսկապես ,- եղավ Բրայնի սառը պատասխանը։

-Դե, հնարավոր է՝ մայրդ ճիշտ է։ Հավանաբար բոլոր խանութների զարդարանքները կօգնեն քեզ, – Ջիմը առաջարկեց այն ժամանակ, երբ նրանք գնում էին գրախանութի կողմը։

-Գուցե,- ասաց Բրայնը՝ համոզված լինելով, որ եթե ինչ- որ բան կբարձրացնի իր տրամադրությունը  սուրբծննդյան տոներին, դա անշուշտ գրախանութը չէ։

Նա, Ջիմի հետևից ընկած, գնում էր խանութից խանութ՝ երբեք իրականում գնումներ չկատարելով և ոչ էլ նկատելով տոնական ցուցադրումները։ Նրանք երկուսն էլ խոսում էին քիչ, ինչը Բրայնի սրտով էր, որը պարզապես ցանկանում էր վերադառնալ տուն։ Նա հենց սկզբից էլ գիտեր, որ զարդարանքներն ու ցուցադրումները երբեք չեն ուրախացնի իրեն, և քեռու հետ լինելը վիճակը ավելի էր վատացնում։ Գուցե ամենալավ բանն այն է, որ ուղղակի թողնեն՝ Սուրբ Ծնունդը անցնի- գնա, ինչպես մյուս օրերը և մոռանանք այն մասին, թե ինչպիսի յուրահատուկ զգացմունքներ ենք ապրել։ Հայրը ճիշտ էր. Սուրբ ծնունդը հենց երեխաների համար է։

-Հե՜յ, Բրայն, արի այստեղ , – բղավեց Ջիմը, որ կանգնած էր խաղալիքի խանութի շեմին։ – Ես միշտ Սուրբ ծննդյան նախօրեին վերջին կանգառը անում եմ այստեղ։

-Ինչո՞ւ։ Դու երեխաներ չունես։

-Գիտեմ, բայց երբ խաղալիք եմ գնում, ինձ երեխա եմ զգում։ Դա կարող է օգնել, փորձիր, – ասաց Ջիմը խանդավառությամբ։

Բրայնը թերահավատ մարդ էր և անշուշտ չէր ցանկանա վատնել գումարը խաղալիքի վրա։ Նա նայում էր, բայց չէր կարողանում ինքն իրեն համոզել, որ ծախսի փողը։

Նրա քեռին, հակառակը, գնեց 4 թե 5 փափուկ խաղալիք։ Բրայնը մտածեց. «Այս մարդն իսկապես հիմար է։ Հավատս չի գալիս։ Նա ծախսել է մոտավորապես 50$ խաղալիքների վրա»։

-Արի գնանք, Բրայն, – ասաց Ջիմը՝ շտապելով դեպի մեքենան։ – Ուշ է արդեն, և մենք դեռ մի տեղ էլ պիտի կանգ առնենք, նախքան քեզ տուն տանելը։

Վեջապես օրվա տառապանքը կավարտվի Բրայնի համար, և նա ցատկեց մեքենան տուն հասնելով մտահոգված։ Ճանապարհին նրանք կանգնեցին ոչ թե ուրիշ խանութի մոտ, ինչպես ինքը ակնկալում էր, այլ մի բնակելի շենքի դիմաց, որը նա նախկինում երբեք չէր տեսել։ Քեռին իջավ մեքենայից և կանչեց.

– Գնացինք: Հետդ բեր այդ խաղալիքները։

Բրայնը վերցրեց փափուկ խաղալիքներով պայուսակը և գնաց՝ մտածելով. «Հավանաբար քեռի Ջիմը տեղափոխվել է այստեղ և մեզ ոչինչ չի ասել»։

-Ինչո՞ւ ենք մենք այստեղ, – հարցրեց Բրայնը, երբ թակում էին երրորդ հարկի բնակարաններից մեկի դուռը։

Ջիմը մի պահ դադար տվեց և ասաց ժպտալով.

– Իմ ընկերները այստեղ են ապրում։

– Ովքե՞ր են նրանք, – պնդեց Բրայնը։

-Ես չգիտեմ, երբեք չեմ հանդիպել նրանց, – անորոշ պատասխանեց Ջիմը, երբ մի կին բացեց դուռը։

-Բարև, իմ անունը Ջիմ է, իսկ նրանը՝ Բրայն։ Մենք ձեր անունը վերցրել ենք տեղական բարեգործական ֆոնդից և կուզենայինք, որ դուք վերցնեք սրանք։ Ջիմը վերցրեց պայուսակը Բրայնից և հանձնեց կնոջը: Կինը պարզապես նայեց պայուսակին և ժպտաց։ Նա ներս հրավիրեց հյուրերին և ուղեկցեց դեպի հյուրասենյակ։

Տոնածառ չկար։ Լույսեր չկային ։ Չկար բուխարի և ոչ էլ Բինգ Քրոսբի։ Պարզապես մի փոքրիկ աղջիկ՝ մոտավորապես 4 տարեկան։ Կինը թաքցրեց պայուսակը աթոռի հետևում, վերցրեց խաղալիք արջուկը և առանց որևէ խոսք ասելու տվեց այն Ջիմին։ Նա էլ իր հերթին տվեց այն Բրայնին և գլխով ցույց տվեց աղջկան։ Բրայնը մոտեցավ աղջկան և ծնկի եկավ նրա կողքին։ Աղջիկը վերև նայեց և անմիջապես տեսավ այդ փափուկ արջուկը նրա ձեռքին։ Բրայնը մեկնեց արջուկը աղջկան: Սկզբում աղջիկը վարանեց, բայց երբ մայրը հավանություն տվեց,  վերցրեց խաղալիքը։ Բրայնը ոտքի կանգնեց և նայում էր, թե աղջկա մեծ, շագանակագույն աչքերը ինչպես են լցվում ուրախության արցունքներով։ Նա ամբողջ ուժով գրկեց արջուկին և համբուրեց, հետո քնքշորեն օրորեց նրան։ Բրայնը նայեց Ջիմին՝ չիմանալով ինչ անել։ Ջիմը ժպտաց և պարզապես ասաց.

-Շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ։

Շրջվելով գնաց դեպի դուռը և շշնջաց.

-Գնացինք, Բրայն։

Երբ երկուսն էլ գնացին դեպի դուռը, փոքրիկ աղջիկը ձեռքից վայր դրեց իր նոր գանձը և շտապեց Բրայնի մոտ։ Աղջիկը հազիվհազ կարողացավ հասնել նրան, բայց իր երկու ձեռքերով բռնեց նրա ձեռքը և ջերմորեն ասաց.

-Շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ:

Հետո համբուրեց նրա ձեռքը այնքան քնքշորեն։ Բրայնը չգիտեր՝ ինչ ասեր և պարզապես դուրս եկավ դռնից՝ ընդամենը մեկ անգամ հետ նայելով՝ տեսնելու փոքրիկ աղկջան ու նրա մայրիկին, որ ժպտում էին իրեն։

Ո՛չ Բրայնը, ո՛չ էլ նրա քեռին ոչինչ չասացին տուն գնալու ճանապարհին: Բրայնը ոչնչի մասին չէր մտածում, բացի փոքրիկ աղջկանից, և ժպտում էր ջերմորեն: Երբ նրանք հասան Բրայնենց տուն, Ջիմը խախտեց լռությունը.

-Երևում է, որ այս տարի վերջապես սպիտակ Սուրբ ծնունդ է լինելու: Բարի գիշեր, Բրայն:

Բրայնը մեկ րոպե կանգնած նայում էր, թե ինչպես է հեռանում քեռու մեքենան: Նա նայեց հարևանների՝ ձյունով պատված տանիքներին և ծխնելույզից դուրս եկող ծխին և ջերմություն զգաց, որը երկար ժամանակ էր՝ չէր զգացել: Տղան չէր կարողանում զսպել իր ժպիտը և ցանկանում էր ցատկել, վազել ու բարձրաձայն սուրբծննդյան երգեր երգել: Եվ կարծես կայծակի հարվածի պես հանկարծ նա հասկացավ, թե հենց նոր ինչ կատարվեց: Քեռին այդ գիշեր նրան ցույց տվեց, թե որտեղ կարող է գտնել այն Սուրբ Ծնունդը, որը նա միայն հիշում էր: Փոքրիկ աղջկա երջանկությունն ու ուրախությունը նրա հոգին լցրեցին մանկական ջերմությամբ ու սիրով: Այդ փոքրիկ աղջկա նկատմամբ բարություն ցուցաբերելով՝ նա ստացավ ամենամեծ նվերը, որ կարող էր պատկերացնել: Նրան տվել էին Սուրբ Ծննդյան ոգին:

Այնուհետև նա մտածեց, թե ինչ էր ասել հայրը:

-Սուրբ ծնունդը երեխաների համար է, – ասաց նա բարձրաձայն:

Միայն երեխաները գիտեն՝ ինչպես տան ոչ եսասիրական ու անաղարտ սեր, որը չի ապականվել կյանքի հիասթափություններով և հուսահատություններով: Նման կերպ վարվելով՝ նրանք դարձնում են Սուրբ Ծնունդի օրը և յուրաքանչյուր օր ավելի վառ, յուրահատուկ և հրաշալի: Սուրբծննդյան օրվա մասին նոր պատկերացումներով Բրայնը նայեց աստղերին և ջերմորեն ասաց.

-Շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ:

Բնագիր

Նամակ Ձմեռ պապիկից (Մարկ Տվեն)

Սուրբ Նիկոլասի դղյակ

Սուրբ ծննդյան առավոտ

Իմ  սիրելի՛ Սյուզի Քլեմենս, ես ստացել և կարդացել եմ բոլոր այն նամակները, որոնք դու և  փոքրիկ քույրիկդ գրել եք: Ես կարող եմ կարդալ քո և  փոքրիկ քույրիկիդ խզբզած ու ֆանտաստիկ տառերը առանց որևէ  դժվարության: Բայց ես խնդիր ունեմ այն նամակների հետ, որոնք դու թելադրել ես մայրիկին և դայակին, քանի որ ես օտարերկրացի եմ և չեմ կարող լավ  կարդալ անգլերեն ձեռագիրը: Դու գիտես, որ ես սխալ թույլ չեմ տվել՝ կապված քո և երեխայի նամակներում գրված նվերների հետ: Ես կեսգիշերին ներքև եմ իջել ձեր ծխնելույզով, երբ դուք քնած էիք, և ինքս  բերել եմ այդ բոլորը և համբուրել եմ ձեզ երկուսիդ… Բայց… այնտեղ կային… մեկ կամ երկու փոքրիկ նվերներ, որոնք ես չկարողացա թողնել, որովհետև գուլպաները վերջացել էին…

Քո մայրիկի նամակում կար մեկ կամ երկու բառ, որը … ես ենթադրում եմ, որ պետք է լիներ «մեկ բեռնախցիկ՝ լիքը տիկնիկի շորերով»: Դա այդպե՞ս է: Ես կգամ ձեր խոհանոցի դռան մոտ այս առավոտ՝ մոտավորապես ժամը իննին՝ տեղեկանալու: Բայց ես չպետք է տեսնեմ ոչ ոքի և չպետք է խոսեմ ոչ ոքի հետ, բացի քեզնից: Երբ խոհանոցի դռան զանգը հնչի, Ջորջը, աչքերը կապած,  պետք է գա դռան մոտ: Դու կասես Ջորջին, որ նա պետք է քայլի ոտքի թաթերի վրա և չպետք է խոսի, հակառակ դեպքում նա մի օր կմահանա: Հետո դու պետք է գնաս մանկական սենյակ և կանգնես աթոռին կամ դայակի մահճակալին և դնես քո ականջը խոսափողին, որը իջնում է խոհանոց, և երբ ես սուլեմ, դու պետք է խոսես խողովակի մեջ և ասես. «Բարի՛ գալուստ, Ձմե՛ռ պապ:» Հետո ես կհարցնեմ՝ արդյոք դա բեռնատա՞ր է, թե՞  ոչ: Եթե դու ասես, որ քո ցանկացածը բեռնատար է, ապա ես կհարցնեմ, թե ինչ գույնի բեռնատար ես ուզում… Եվ հետո դու պետք է ինձ մանրամասն ասես ամեն ինչ այն ամենի մասին, ինչ  դու ուզում ես՝ լինի բեռնատարի մեջ: Այնուհետև, երբ ես ասեմ «Ցտեսություն և ուրախ Սուրբ Ծնունդ, իմ փոքրի՛կ Սյուզի Քլեմենս», դու պետք է ասես «Ցտեսություն իմ ծե՛ր, բարի՛ Ձմեռ պապ, շատ շնորհակալ եմ»: Հետո դու պետք է գնաս գրադարան և ստիպես Ջորջին փակել գլխավոր սրահ տանող բոլոր դռները, և բոլորը պետք է որոշ ժամանակ լուռ մնան: Ես կգնամ լուսին և կվերցնեմ այդ բոլոր բաները և մի քանի րոպեից կիջնեմ ներքև այն ծխնելույզով, որը գլխավոր սրահում է: Եթե քո ուզածը բեռնատար է, ես չեմ կարող նման բան, ինչպիսին բեռնատարն է, իջեցնել մանկական սենյակի ծխնելույզով, դու գիտես…: Եթե ինձանից հետո ձյուն մնա սրահում, ասա Ջորջին, որ մաքրի այն և լցնի  բուխարին, քանի որ ես ժամանակ չունեմ նման բաների: Ջորջը չպետք է օգտագործի ավել, այլ պետք է մաքրի այն ջնջոցով, հակառակ դեպքում նա մի օր կմահանա: Եթե իմ կոշիկից հետք մնա մարմարի վրա, Ջորջը չպետք է քերելով մաքրի այն: Թող այն մնա այնտեղ որպես հիշողություն իմ այցելությունից: Եվ երբ էլ որ դու դրան նայես կամ ցույց տաս ինչ-որ մեկին, այն կհիշեցնի քեզ՝ պետք է լինել փոքրիկ, բարի աղջիկ: Եվ երբ էլ որ չարաճճի լինես,  և ինչ-որ մեկը ցույց տա քեզ քո բարի, ծեր Ձմեռ պապիկի կոշիկի թողած հետքը մարմարի վրա, ի՞նչ կասես, անուշի՛կս…